Miljø MILJØPOLITIKK

Torghatten Nord AS skal gjennom sin virksomhet ta hensyn til miljøet og etterleve krav som stilles gjennom lover, forskrifter og regelverk.
Utslipp som en konsekvens av driften, skal søkes minimalisert vurdert opp mot ny teknologi og andre miljøvennlige tiltak.
Ved prosjektering av nybygg skal det tas hensyn til eksisterende og forventede miljøkrav til denne type skip.
Gjennom arbeid og innsats om bord og i land, skal driften søke å ivareta miljø og forebygging av forurensning, gjennom utarbeidelse og implementering av rutiner og prosedyrer.

Innsatsen for arbeidsmiljøet om bord og i land skal fokusere på ansattes liv og helse, samt velferd og gode mellommenneskelige relasjoner.

Det skal fastsettes årlige miljømål, herunder eventuelle delmål, som skal følges opp gjennom ledelsens gjennomgang og interne revisjoner. Miljømålene skal være dokumentert gjennom rederiets styringssystem.

Gjennom periodiske gjennomganger skal rederiets miljøarbeid evalueres i forhold til oppnåelse av målsettinger og eventuelle tiltak iverksettes for å gjennomføre forbedringer.

Miljøpolitikken og miljømålene følges opp ved ledelsens gjennomgang, internrevisjoner og avviksrapportering.

Miljømål for 2017

  • Reduksjon av drivstofforbruk
  • Reduksjon av strømforbruk
  • Øke andel leverandører som er miljøsertifisert

 


Relaterte lenker og dokumenter:
PDF Miljøpolitikk

Sist oppdatert: 11.09.2017 15:20
Publisert: 25.11.2014 14:00